Skip links

Hui He

Hui He

Hui He, soprano

HOMETOWN

Xi'An, China

MET DEBUT

Title role in Aida, 2010

THIS SEASON

Cio-Cio-San in Madama Butterfly